Myfyrdodau o’r Maes

Myfyrdodau o’r Maes

Fi efo Tlws y Chwe Gwlad


Gwnaeth Ciron ennill tocyn i’r maes o’n blog ni (diolch i’r Prinicipality am eu haeloini)- cafodd e diwrnod brysur iawn- darllenwch fwy islaw!

Wrth i mi gyrraedd yr Eisteddfod dydd Gwener, a’r haul yn danbaid ar fy nghefn, roeddwn i’n edrych ymlaen am ddiwrnod o grwydro a ddarganfod.
Roedd y daith i’r maes yn braf ac yn hawdd wrth i mi ddal y tren o Gaerdydd i Lanilltyd Fawr ac yna ‘mlaen ar y bws Wennol i’r maes.
Wedi i mi gyrraedd, cefais afael ar fap a phenderfynnu beth oeddwn i am ei wneud drwy gydol y dydd. Er i mi grwydro a siarad digonedd gyda hwn a’r llall, fe ges i ddigonedd o gyfle i weld y pethau oedd ar arddangos ar y maes yn ogystal â mynd i un neu ddau o’r digwyddiadau hefyd.
Roedd y Maes Gwyrdd yn un o’r uchafbwyntiau eleni gyda stiwdio gwellt Donal Whelan yn recordio gwahanol bethau yno drwy’r wythnos. Os ydych chi eisiau gwrando ar y traciau recordiwyd gydag o, mae posib gwrando ar y wefan: stiwdiogwellt.com.
Mae’r Lle Celf wastad yn agos ar frig fy rhestr i o bethau i’w gwneud pob blwyddyn hefyd ac er mai gwibdaith drwy’r arddangosfa gefais i eleni oherwydd y tywydd poeth, cefais mwy na fy siâr o gelf gan i mi hefyd ymchwilio yng nghrombil Adain Avion – gofod celf symudol sydd wedi cael ei symud o amgylch Cymru fel rhan o’r Olympiad Ddiwyllianol.

Adain Avion


Un peth sy’n braf am yr Eisteddfod yw’r digwyddiadau sydd ymlaen yn ystod y dydd mewn gwahanol stondinau a bu i mi ddod ar draws lansiad y cylchgrawn llenyddol i bobl ifanc, Tu Chwith, yn stondin Llenyddiaeth Chymru, a derbyn glasiad o win tra oeddwn i yno’n mwynhau’r cerddi a’r rhyddiaeth.
Hefyd, yn stondin y Principality, roedd tlws y Chwe Gwlad ar ddangos ac fe fues i’n ddigon ffodus i afael yn y gwpan am y tro cyntaf a mwy na thebyg, y tro olaf, yn fy mywyd.
 Ond, wrth gwrs, erbyn diwedd y dydd, wrth lwyfan y bar fues i’n mwynhau’r    gerddoriaeth gan wrando ar fandiau fel Cowbois Rhos Botwnnog, Yr Ods a Maffia Mr Huws. Rhywbeth arall  wnaeth fy nharo i eleni oedd y dewis o fwyd Cymreig gwych oedd ar gael yno. Fe ges i fwrger blasus gyda betys a chaws a rôl cimwch gyda menyn gwymon yn ystod y dydd a bu hynny’n help i socian y cwrw fu’n cael  ei yfed gyda’r nos.
Wrth i’r diwrnod ddirwyn i ben, fe ddalies i’r tren olaf nôl i Gaerdydd o Lanilltyd Fawr yn edrych ymlaen yn arw at Eisteddfod y flwyddyn nesaf yn Ninbych gan obethio y bydd hwnw gystal a’r un ym Mro Morgannwg.

Ciron Gruffydd
@Cirong27

Reflections from the Maes

Ciron won a ticket to to Eisteddfod via this blog courtesy of the Principality Building Society. As you can see from the above, he had a great visit!

Leave a comment

Filed under Digwyddiadau/Event, RHUGL

Angen Tocyn i’r Eisteddfod Genedlaethol?

2il Awst – Diolch i bawb am cysylltu- mae’r tocynnau wedi mynd yn anffodus ond dilynwch @caerdyddwrthnos i weld pwy gafodd tocyn, a sut wnaethon nhw fwynhau’r Eisteddfod!

Update- thanks for everyone who got in touch, the tickets are gone but follow @caerdyddwrthnos to see who got the tickets, and what they made of the Eisteddfod.

Gan fod gŵyl blaenaf Cymru ar ein trothwy yn Llandw lenni, mae CaerdyddWrthNos yn amlwg yn mynd i’r Steddfod- ond newyddion da; ni wedi cael gafael ar rhai tocynnau diwrnod am ddim o’r Principality, a ni’n hapus i gynnig y rhain i chi, dilynwyr ein blog!

Os fyddwch chi ishe tocyn cysylltwch â ni ar @caerdyddwrthnos neu caerdyddwrthnos@gmail.com yn egluro pam da’ chi ishe tocyn- yr unig beth da ni’n erfyn yw cwpl o luniau a brawddegau am eich diwrnod yn yr Eisteddfod i’w ddefnyddio mewn cofnod ar ein blog- does dim llawer o docynnau da’ ni felly y gyntaf i’r felin a.y.y.b!

CaerdyddWrthNos have managed to secure some free day passes to the National Eisteddfod (Llandow, 4th-11th August) courtesy of the Principality Building Society. If you’d like one please contact us via @caerdyddwrthnos or Caerdyddwrthnos@gmail.com letting us know why you want a ticket- all we ask in return is for a few sentences and photos of your day out- we’ll blog it on here! 

PS we only have a very limited amount so get in touch asap!

Leave a comment

Filed under Digwyddiadau/Event, DYSGWYR (PAWB), RHUGL

Croeso I’r Steddfod

Croeso I'r Steddfod

Leave a comment

30 July 2012 · 8:22 pm

Tafwyl 2012


Gan taw nod y blog yma yw annog pobl i gymdeithasu drwy Gymraeg yng Nghaerdydd, da’ ni wrth ein bodd i glywed am Tafwyl.

Mae’r Ffair Tafwyl yng Ngastell Caerydd 23ain Fehefin.

Beth yw Tafwyl?

Dathliad wythnos o hyd o’r Gymraeg, yn cynnwys gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan, o gerddoriaeth ac adloniant byw i goginio gyda’r cogydd Bryn Williams.

Mae’r ŵyl wedi bod yn gymaint o lwyddiant yn y gorffennol gyda thorfeydd yn tyfu, lenni mae’n rhan o ŵyl Gaerdydd. Mae’r wyl yn cael eu gefnogi gan nifer o wynebau cyfarwydd , yn cynnwys yr actor Matthew Rees, y cyflwynwyr Alex Jones, Angharad Mair a Gethin Jones, y seren rygbi Jamie Roberts, DJ Radio 1 Huw Stephens a’r actorion Iwan Rheon a Steffan Rhodri.

Pam?

Nod Tafwyl yw codi proffil y Gymraeg yng Nghaerdydd, a eleni mae’n rhan o ŵyl Gaerdydd.

Ble/Pryd?

Ar y 23ain o Fehefin (Sadwrn) mae’r ffair Tafwyl (amserlen yma) yn gastell Caerdydd, ac mae digwyddiadau yn dilyn trwy’r wythnos o amgylch Caerdydd (amserlen yr wythnos).

Beth sy’n edrych mor addawol yw bod digon am ddysgwyr yn ogystal â’r Cymry Cymraeg (fel ein blog ni falle?!).
Yn bersonol dw’i yn edrych ymlaen at weld y cogydd Bryn Williams, a’r Gleision (i roi cyngor iddyn nhw am y tymor nesa!), dwi’n siŵr fydd awyrgylch da yna hefyd a chyfle fwynhau’r cerddoriaeth ac i gwrdda pobl (mae disgwyl dros 8000 i fynychu’r ffair!) Ydych chi’n mynd i’r ŵyl, neu gig yn yr wythnos? Gadewch ni wybod yn y sylwadau islaw!

English

Tafwyl is an annual fesitval aimed at promoting and celebrating the Welsh language here in Cardiff. This year it’s part of the Cardiff Festival, and due to the growing numbers of people attending the Tafwyl Fair will be held at Cardiff Castle on Saturday 23rd June. The Fair will  include music, food, art,drama, the Cardiff Blues and much more, and is follwed by a week of events. Read more here, we hope to see you there!

Leave a comment

Filed under Digwyddiadau/Event, RHUGL

Cement Garden

Gardd Cement 40 Brook St [buzzer number 4]

English Version Here

Wyddoch chi fod gofod celf rown y gornel i NosDa?

Tu allan i'r Fflat/Outside the flat (Llun gan C.More)

Mae tactileBosch yn stiwdo gelf o Heol Andrews yng Nghogledd Llandaf (ger Ysgol Glantaf), ac wedi trefnu digwyddiad cyffrous yn Riverside, ger Y NosDa. Cafodd ymwelwyr eu dilyn i ardd ‘cement’ i fwynhau cerddoriaeth a chymdeithasu, cyn mentro lawr grisiau cul i mewn i fflat segur 4 stafell islawr.

Oedd y fflat gyda deiliad yn y gorffennol, ond gorfodon adael pan adeiladwyd sylfeini stadiwm Mileniwm yn 1999, cafodd sawl seler yn yr ardal eu llifogu o’r afon Taf. Mae’r gofod atmosfferig, iasol yma yn dangos olion o natur yn ail hawlio ei lle, ac wedi cael eu mabwysiadu gan tactileBOSCH i arddangos gwaith 7 artist yn cynnwys:

 

Iwan ap Huw Morgan yn peintio sloganau ar y wal gyda paint du pan yn canu cloch mawr ysgol.

Gosodiad Kim Fielding’s fideo ‘It’s Behind You’ yw gofod breuddwydion le mae dyn yn trio dal cysgod ei hun.

"It's behind you" gan Kim Fielding (llun gan Dave Cushley)

Helene Roberts & Tiff Oben Gwnaeth Helene Roberts a Tiff Oben boddi llawr y stafell gydag olew du, gan ddangos delweddau gothig wedi ysbrydoli gan y ffilm “Nostalghie” o 1933.

Mae Dave Cushley: wedi ail adeiladu’r ford a’r gadair o goeden wedi ei adeiladu yn wreiddiol yn ei stiwdio.

Gwaith pren Dave Cushley (Llun gan Dav Cushley)

Mae pob stafell gydag agwedd ac atmosffer gwbl wahanol, ac roedd awyrgylch clawstroffobia’r fflat islawr wedi gwneud fy ymweliad yn gofiadwy iawn.

Mae’n dda i wybod bod cymaint o gelf wreiddiol yma dan ein trwynau yng Nghaerdydd- mae tactileBOSCH gydag arddangosfa newydd yn dod ym Mehefin o’r enw “Citizen A”- fyddwn ni yna!

1 Comment

Filed under Digwyddiadau/Event, RHUGL

Ymweld â’r BBC yn Borth Teigr

We were so excited to get passes to the new BBC studios in Roath Lock on Sunday, and the tour didn’t disappoint, the impressive facility hosts some of the BBC’s most popular dramas…

Cafon ni gyfle i ymweld â stiwdios newydd y BBC yn Borth Teigr (Roath Lock) ar fore braf dydd Sul. Mae tua 650 o bobl yn mynd i weithio yma, sef ganolfan i rai o ddramâu enwoca’ BBC. Cafon ein grŵp ni gyfle i ymweld â dau set o gyfresi enwog, ydych chi’n adnabod golygfeydd o setiau yn y lluniau islaw?…

Cwm Deri

Ysbyty Holby City, Casualty

Un o cymeriadau Dr Who, oedd e'n gyfeillgar iawn i ddweud y gwir!

Carmela a Simon o RealSFX

Hefyd, yn Stiwdio 2 roedd arddangosfeydd rhyngweithiol yn cynrychioli sioeau fel Dr Who, Merlin, Sherlock. Mae’r sioe Dr Who wedi cael ei ganmol am ei effeithiau,ac oedd sawl esiampl o’r effeithiau arswydus yma gan gwmni RealSFX. Siaradais i gyda Carmela a Simon o’r cwmni ynglŷn â’i hanes. Gwnaeth Carmela esbonio fod y cwmni yn gwneud SFX am nifer o’r rhaglenni y BBC yn cynnwys Dr Who, a hefyd nhw oedd tu ôl i’r effeithiau yn y trychineb tram mawr ar Coronation Street! Cafodd y cwmni ei sefydlu ar ôl i sylfaenydd y cwmni weld y ffilm “Terminator”, a mae nhw wedi lleoli a’r heol Penarth, Caerdydd. Dda i wybod fod cwmni mor arloesol yma!

Mae'n edrych fel carreg trwm, ond more ysgafn a phluen.

Mae'r mwg yn dod or hen Ddalek yma mor realistig

Leave a comment

Filed under Digwyddiadau/Event, RHUGL

Say Something In Welsh

Dee

Wyddoch chi fod cyfarfod wythnosol yn y Mochyn Du i ddysgwyr Cymraeg ymarfer trwy sgwrsio? Mae Dee yn mwynhau dysgu gyda SSiW ac yn egluro fwy islaw…

Did you know there’s a weekly meeting for Welsh learners to chat at the Mochyn Du arranged by SaySomethinginWelsh? Dee (who has studied Welsh with SSiW). Read on to find out more about Dee, SSiw and the Mochyn Du meetings…

O Seland Newydd i Gymru!

Ces i fy magu yn Seland Newydd felly pan des i i Gymru y tro cyntaf, o’n i’n teimlo’n hollol gytre. Roedd y cefn gwlad yn wyrdd, oedd hi’n bwrw glaw yn eitha aml, ac oedd y bobl gyfeillgar yn siarad am rygbi! Penderfynais i ddod i fyw yma rhywbryd yn y dyfodol, ond oedd rhaid i fi aros am 2008 i gael y cyfle symud yma am byth. Yr un dydd wnes i sylweddoli oedd e’n amser dod, dechreuais i ddysgu Cymraeg. Mae diddordeb mawr gyda fi mewn ieithoedd ac mae fe’n hollol amhosib i fi fyw mewn gwlad a peidio siarad yr iaith!
Wnes i chwilio ar-lein ond yr unig cwrs des i o hyd oedd Catchphrase. Felly, dechreuais i gyda hynny, ond oedd yn rhwystredig iawn. Do’n i ddim yn moyn gwrando ar rhywun nag oedd yn gallu siarad yn dda! Serch hynny, wnes i ddysgu tipyn o ramadeg o’r rhaglen a pan cyrhaeddais i Gaerdydd yn y haf 2008, o’n i’n gallu dechrau mewn dosbarth lefel ‘pellach’ yn y Canolfan Prifysgol Caerdydd. Ffeindiais i mod i’n gallu darllen Cymraeg a deall y gramadeg, ond o’n i ffaelu cael sgwrs o gwbl. Felly, o’n i’n hapus dros ben pan des i o hyd cwrs newydd sbon ar-lein SaySomethinginWelsh.com. O’n i un o’r dysgwyr cyntaf gyda’r cwrs a bron yn syth, wnes i ddechrau siarad yn well. Dw i’n dal i ddysgu gyda’r cwrs a dw i’n gwneud pob gwers newydd yr un dydd mae creadwyr yn ei rhyddhau.

Cwrdd am sgwrs yn Y Mochyn Du

Dw i’n cwrdd â phobl eraill yn y Mochyn Du bob nos Lun am 7 o’r gloch i gael sgwrs yn Gymraeg. Dyn ni ddim yn trefnu dim byd ymlaen llaw, ond dyn ni’n cwrdd fel ffrindiau i siarad am beth bynnag dyn ni’n moyn siarad amdani. Y rhan fwya yw dysgwyr SSiW, ond weithiau mae siaradwyr iaith cyntaf neu dysgwyr eraill yn dod hefyd. Dyn ni’n croesawu dysgwyr o bob safon neu unrhyw un sy’n moyn ymarfer siarad Cymraeg ag annog dysgwyr.
Os bydd eisiau mwy o wybodaeth ar rhywun maen nhw’n gallu cysylltu â fi trwy hala ebost at dee [AT] saysomethinginwelsh.com

Cofnod gan/Posted by Dee

Os ydych chi’n ystried mynychu’r sgwrs SSiW yn Y Mochyn Du, mae map islaw, gadewch ni wybod siwd mae’n mynd!

Leave a comment

Filed under Digwyddiadau/Event, DYSGWYR (PAWB)

3rd Floor Gallery, Bute St

Hover the mouse over the bold text for a quick translation.

 Mae arddangosfa newydd ffotograffau Larry Fink gwerth gweld yn y 3rd Floor Gallery (102 Bute St, Caerdydd)
Pwnc Larry Finc yw’r sîn Jazz yn Efrog Newydd yn y 60au a’r 70au. Mae’r lluniau du â gwyn yn atgoffa o awyrgylch myglyd, dwys y clybiau cyn y cyfryngau mabwysiadu jazz i’r mainstream.

Mae’n werth yr ymdrech i ddringo’r grisiau i’r 3ydd llawr, fe gadw’n ni llygad ar y galeri diddorol yma- a phan mae arddangosfa newydd fyddwn ni yna!

The 3rd Floor Gallery photo exhibition on Bute St is well worth a visit, currently showing Larry Fink’s evocative photos of smoky, atmospheric New York Jazz clubs in the 60s & 70s.

PS thanks for the cuppa @3rdfloorgallery!

Cofnod gan/Posted by Dan

1 Comment

Filed under Digwyddiadau/Event, RHUGL

Awgrymiadau am Noson Galan – beth yw eich cynlluniau chi?

Hover the mouse over bolded text for an English translation…

Mae’r Blog yma yn cynnwys bywyd nos yma yng Nghaerdydd, felly mae cofnod am un o nosweithiau fwya’ prysur y flwyddyn, Calan Gaeaf (31ain Rhagfyr) yn anochel!

Mae cymaint o ddewis yn y ddinas am fel sy’ wario oriau olaf 2011, ond mae CaerddWrthNos yn hoffi pybs a bariau ychydig yn wahanol i glybiau ar hyd Heol Santes Fair, felly dyma rhai o’r dewisiadau ni wedi ymchwilio.

Mae rhestr cyflawn gan Whats On In Cardiff, beth ydych chi’n gwneud ar noson Galan-gadewch i ni wydbod islaw yn y cofnodion!

What are your plans for New Year’s Eve? We’ve put together a few suggestions based on what we like on a  night out- but let us know what your plans are via the comments or @CaeryddWrthNos! For a full events lisitng go to WOIC.

Gwdi Hw (Guilford Crescent)

Parti thema 80au, tocynnau £6 ar y we-  mae awyrgylch gyfeillgar y Gwdi Hw wedi sicrhau ein bod wedi cael nosweithiau gwych yma yn y gorffennol, mae’r 31ain siŵr o sicrhau noson hwylus hefyd!

Pen & Wig (Park Grove)

Fuon ni yn y Pen & Wig blwyddyn ddiwethaf a chawsom amser da, dim tal ar y drws, ac eleni ni’n deall bod band arno (fwy o fanylion i ddilyn).

Milgi’s (City Rd)

Thali arbennig (sef bwyd llysieuol) gyda DJ, cocktails- dim byd i ddod mewn (a £15 am y Thali) ond yn awgrymu bwcio bord, ar agor nes 2am – gweler yma a fwy o wybodaeth

Cardiff Arts Institute – Park Place

2 DJs o’r noson “Twisted By Design”, dim ond £5 am docyn, ar agor tan 2am. Ni wedi gwario noson galan yma o’r blaen, mae’r ffaith fod y lleoliad ar gyrion canol y dre mor gyfleus ac yn meddwl bod yr ardal llai prysur na chanol y dre, lle perffaith os mae grŵp mawr o ffrindau yn edrych am rywle gydai gilydd…

Nos Da (Despenser St, ger y Stadiwm y Mileniwm)

Os chi’n edrych am rywle tawel ein hawgrymiad yw Nos Da, does dim byd arbennig arno ond rhad ac yn ddim i ddod fewn, ar agor tan 12:30, gyda lleoliad gwych ac awyrgylch cymdeithasol yn edrych dros y Taf tuag at y stadiwm milleniwm -pam nai? Ewch yma ma fwy o wybodaeth.

Dempseys (Stryd Y Castell)

Ag yn olaf, oes mae pob cynllun arall yn methu peidiwch ag anghofio Dempsey’s (Stryd Y Castell)- dim cost mynediad, ar agor tan 3am…

Ychwanegiad 28ain Rhagfyr

Bar Buffalo (11 Windsor Place)

DJs gyda disco yn yr ardd mewn pabell marquee enfawr (wedi ei chynhesi!) Ni’n mwynhau awyrgylch a’r gerddoriaeth yma, er mae rhaid dweud fod y diodydd ychydig yn ddrud! Mae tocynnau yn £10- fwy o wybodaeth yma: WeGotTickets.

1 Comment

Filed under Digwyddiadau/Event, RHUGL

Red Hot Buffet

Bwyd o’r byd

Wythnos diwetha es i â grwp o ffrindiau i’r Red Hot Buffet ger ganolfan Dewi Sant 2 yng Nghaerdydd. O’n i’n disgwyl gweld bwyd o Asia ond d’on i ddim yn erfyn y fath o bwyd yno.  Roedd bwyd o dros y byd!

Oedd llawer o ddewis bwyd am y cwrs cyntaf, bar pizza, bar pasta, bwyd Indiaidd, Tseiniaidd, Mecsicanaidd a llawer o pethau am pwdin! (crempogau, hufen ia, wafflau, cacennau a.y.y.b )

Tasech chi’n mynd yn y nos, maen bosib archebu bwyd o rhai o’r gorsafoedd bwyd, a bydd y cogydd yn coginio eich hoff fath! Oedd y staff yn gyfeillgar iawn a oedd e’n noson gwych!

Dwi’n argymell y bar Pizza, a cyri llysieuol ‘da naan garlleg!

Un peth arall, tasech chi ddim yn eisiau aros am y tabl, bwciwch cyn i chi’n fynd!! – Cofnod gan Owen

Red Hot Buffet (Llun o Tripadvisor)

 
 I went to the red hot buffet in Cardiff, there was food from all around the world, highly recommend giving it a try!

Leave a comment

Filed under Bwyd, DYSGWYR (PAWB)